main banner

Ekoloģiskā, sociālā un pārvaldīšanas (ESG) politika

MĒRĶIS UN PIEMĒROJAMĪBA

Mērķis

Šīs dokuments noteic pamata vadlīnijas un darbību virzienus sakarā ar LeverX ESG stratēģiju, kas ļauj formalizēt un ievest ESG koncepciju organizācijas ietvaros, komunicēt to ieinteresētajiem personām un progresīvi sistematizēt visās Kompānijas sistēmās un operāciju procesos.

Piemērojamība

Šī politika tiek obligāti piemērota visās kompānijās, kuras kontrolē LeverX - LeverX un Emerline - un visa komanda ir par to atbildīga.

LeverX

Kompānijās, kuras LeverX tieši vai netieši kontrolē, kur kontrole nozīmē:

 • īpašumtiesības sakarā ar lielāko daļu balsstiesību
 • iespēju iecelt un atsaukt lielāku daļu Direktora padomes (vai līdzīga orgāna) locekļu
 • Iespēja paturēt, pamatojoties uz līguma ar trešajām pusēm, lielāku balsstiesību daļu

Šī Politika atbilst un papildina LeverX iekšējus tiesiskus aktus un korporatīvās politikas.

LEVERX VĒRTĪBAS

logo

Uzticība

Neatkarīgi no projekta, kurā piedalās LeverX, mēs nodrošinām šķērsgriezuma atbalstu un dziļu iegremdēšana mūsu klientu biznesa vajadzībās. No pirmās sadarbības dienas, mēs uztveram mūsu klientu mērķus un vērtības kā savas prioritātes. Tādejādi mūsu kompānija nodrošina veiksmīgu projekta pabeigšanu katram klientam.
logo

Godprātība un taisnīgums

Mēs darbojamies godprātīgi un pārredzami, nodrošinot atjaunoto informāciju sakarā ar mūsu darbībām un izpildot savus solījumus. Mūsu ētiska kultūra caurvij visu mūsu organizatorisku ekosistēmu un atbilst mūsu kompānijas atbilstības politikām.
logo

Pieredzei priekšroka

LeverX ir ilggadīga pieredze dinamiskajā augsto tehnoloģiju tirgū, investīcijās un profesionāļu komanda, kas sastāv no sertificētiem konsultantiem, inženieriem un citiem darbiniekiem. Esam gatavi nodrošināt modernus augstas kvalitātes un uz klientiem orientētus pakalpojumus. Katrs projekts tiek pamatīgi izskatīts pirms palaišanas un testēts katrā posmā pirms palaišanas.
logo

Atklāta sadarbība

Esam atklāti jaunām idejām un inovatīvai pieejai pie biznesa sadarbības, mēs organizējām starpfunkcijas komandu diskusijas un grupu apmaiņu ar idejām. Mēs atbalstam daudzveidību, veidojot komandu pieredzi, zināšanas un iemaņas, lai paātrinātu problēmu atrisināšanu un palielinātu produktivitāti.
logo

Iedarbības zonas apkārtējā vidē

Mēs jau nodrošinājām plūstošu attālināto pakalpojumu sniegšanas procesu, lai samazinātu mūsu oglekļu emisijas un pasargātu mūsu planēti no apkārtējās vides stāvokļa pasliktināšanas un klimata pārmaiņām. Mēs turpināsim veidot ilgtspējīgu un plaukstošu biznesu, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.

ESG PAMATA PRINCIPI

Šajā dokumentā noteikta politika satur minimālas prasības sakarā ar ekoloģiskiem, sociāliem un pārvaldības jautājumiem, kuras jāizpilda visam kompānijām, kas darbojas zem LeverX lietussarga.

Kompānijas LeverX galvenais direktors nodrošina to, kā iekšējās normas ir izstrādātas un/vai adaptētas saskaņā ar šo politiku un ar jebkādiem piemērojamiem tiesiskām normām.

ESG politika tiek piemērota visiem organizācijas aktivitātēm visās valstīs, kur tā darbojās tieši vai netieši. Tā ietver visu LeverX aktivitāšu dzīves ciklu un papildina kompānijas grupas pienākumu rīkoties saskaņā ar likumiem, kas tiek piemēroti katrā valstī.

Šī politika tiek piemērota sakarā ar sekojošiem starptautiskiem references standartiem, kurus tā arī apņēmās izpildīt un pieņem kā reglamentējošo struktūru, ņemot vērā ierobežojumus sakarā ar kompānijas darbības veikšanu:

 • ANO Globālais līgums
 • Vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām (ANO)
 • Ilgtspējīgas attīstības mērķi (ANO)
 • Parīzes klimata nolīgums
 • FSP klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupa
 • SDO Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā
 • ESAO Vadlīnijas starptautiskiem uzņēmumiem 
card-1

Saskaņā ar šiem standartiem LeverX apņemas izpildīt visas prasības, kas tiek piemēroti visām Kompānijas aktivitātēm.

Atbilstoši šiem standartiem LeverX atzīt trīs pamata principus, kas tiek šķērseniski piemēroti visiem darbības virzieniem un saistībām un uz kuriem pamatojās to ieviešana:

image

Izglītība

ggfdgdfgg

Aizsargāt un saglabāt vidi, saglabāt vietas un bioloģisko daudzveidību, kurus ietekmē Kompānijas aktivitātes, izmantojot reģeneratīvus energoresursus, samazinot un pielāgojoties pie klimatiskām izmaiņām un ieguldot ilgtspējīgā attīstībā caur efektīvo resursu izmantošanu.

Aizsargāt un saglabāt vidi, saglabāt vietas un bioloģisko daudzveidību, kurus ietekmē Kompānijas aktivitātes, izmantojot reģeneratīvus energoresursus, samazinot un pielāgojoties pie klimatiskām izmaiņām un ieguldot ilgtspējīgā attīstībā caur efektīvo resursu izmantošanu.

image

Dzimumu līdztiesība

ggfdgdfgg

Aizsargāt un saglabāt dzimumu līdztiesību, kad visi LeverX dzimumi var nodarboties ar jebkuru profesiju, izvelēties dzīves veidu un realizēt savas iespējas bez diskriminācijas. Tiesības, iespējas un pieeja pie sabiedrības atkarīgi no dzimuma neatšķiras. Kompānija cenšas novērst balansa trūkumu Kompānijā un nodrošina noteikumus dzimumu līdztiesībai.

Aizsargāt un saglabāt dzimumu līdztiesību, kad visi LeverX dzimumi var nodarboties ar jebkuru profesiju, izvelēties dzīves veidu un realizēt savas iespējas bez diskriminācijas. Tiesības, iespējas un pieeja pie sabiedrības atkarīgi no dzimuma neatšķiras. Kompānija cenšas novērst balansa trūkumu Kompānijā un nodrošina noteikumus dzimumu līdztiesībai.

image

Partnerattiecības mērķu sasniegšanai

ggfdgdfgg

Organizācijas ieinteresēto personu identifikācija, ņemot vērā visu vērtības ķēdi sakarā ar aktivitāti, komunikācijas un piedalīšanos kanālu attīstība un to tieša un netieša iesaistīšana darbības materiālo aspektu identifikācijā, viss kas varētu būt nepieciešams projektiem, lai paplašinātu efektīvo tehnoloģiju, tai skaitā IT tehnoloģiju, izmantošanu.

Organizācijas ieinteresēto personu identifikācija, ņemot vērā visu vērtības ķēdi sakarā ar aktivitāti, komunikācijas un piedalīšanos kanālu attīstība un to tieša un netieša iesaistīšana darbības materiālo aspektu identifikācijā, viss kas varētu būt nepieciešams projektiem, lai paplašinātu efektīvo tehnoloģiju, tai skaitā IT tehnoloģiju, izmantošanu.

ESG PAMATA PRINCIPI

Pamatojoties uz augstāk minētiem principiem, LeverX noteic sekojošās darbības virzienus, kuros Kompānija nodrošina stratēģiskas attīstības virzienus, lai sasniegtu savus mērķus sakarā ar ekoloģiskiem, sociāliem un pārvaldīšanas jautājumiem.

ŠAJĀ SAKARĀ STRATĒĢISKI VIRZIENI, KAS TIKA ATSPOGUĻOTI ESG ĢENERĀLPLĀNĀ, IR SEKOJOŠI:

1

Cilvēku pārvaldīšana:

«Attīstīt darbinieku talantu, atbalstot daudzveidību, iekļaušanu un dzimumu līdztiesību»

2

Taisnīgums un pārredzamība:

«Paradīt, kas mēs esam, darbojoties taisnīgi un pārredzami»

3

Ilgtspējīga attīstība:

«Izaugsme ar ilgtermiņa ilgtspējīgo ekoloģisko pieeju»

Pamatojoties uz noteiktiem asīm un attīstot stratēģiskās līnijas LeverX pieņem sekojošus pienākumus, kas savukārt veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu 4, 5, 17 sasniegšanu:

Attīstīt darbinieku talantu, atbalstot daudzveidību, iekļaušanu un dzimumu līdztiesību

Šīs dokuments noteic pamata vadlīnijas un darbību virzienus sakarā ar LeverX ESG stratēģiju, kas ļauj formalizēt un ievest ESG koncepciju organizācijas ietvaros, komunicēt to ieinteresētajiem personām un progresīvi sistematizēt visās Kompānijas sistēmās un operāciju procesos.

 • Veidot un atbalstīt kopīgu korporatīvu kultūru Grupā
 • Veicināt un attīstīt talantu iesaisti un saglabāšanu
 • Noteikt un ievest mūsu taisnīguma, daudzveidības, iekļaušanas un dzimuma līdztiesības programmu
 • Veidot un atbalstīt iespējas jauno zināšanu, profesionālo iemaņu attīstībai
 • Nodrošināt mūsu darbinieku veselību un drošību darbavietās.

Paradīt, kas mēs esam, darbojoties taisnīgi un pārredzami

 • Rīkoties ētiski, atbilstoši regulatīvām prasībām un standartiem
 • Noteikt un ievest mūsu taisnīguma, daudzveidības, iekļaušanas un dzimuma līdztiesības programmu
 • Ieguldīt vieda digitalizēšana un IT vides paplašināšanā, izmantojot augstas kvalitātes risinājumus
 • Pārvaldīt riskus un iespējas saistībā ar mūs aktivitātēm
 • Veidot un atbalstīt spēcīgas attiecības ar ieinteresētām personām un asociācijas ar trešajām pusēm, atbalstot viņu izaugsmi

Izaugsme ar ilgtermiņa ilgtspējīgo ekoloģisko pieeju

 • Plānot un pārvaldīt mūsu ekoloģiskās ilgtspējības stratēģiju, iesaistot tajā cilvēkus
 • Samazināt ietekmi uz klimata izmaiņām Grupas ietvaros un ārpus Grupas, pārvaldot atbildību un riņķveida resursu izmantošanu LeverX
 • Respektēt un minimizēt ietekmi uz dabiskiem biotopiem un bioloģisko daudzveidību

Kapacitāte sakarā ar ietekmi no politikas pielietošanas var būt atšķirīga atkarībā no esošas pārvaldības kapacitātes, kā arī no ieinteresētām personām, kas ir iesaistīti katrā no materiāliem aspektiem. Turklāt katra struktūrvienība un funkcionālā zona,

koordinējot darbību ar LeverX Marketinga departamentu, ir atbildīga par atbilstošo darbību veikšanu saskaņā ar pienākumiem, kas aprakstīti šajā politikā, kā arī konkrētām saistītam procedūrām un regulēšanu.

APSTIPRINĀŠANA, MONITORINGS UN KONTROLE

LeverX Direktoru padome ir arī atbildīga par korporatīvas politikas apstiprināšanu un, attiecīgi, ESG Politiku, kā arī jebkurām nozīmīgām izmaiņām šajā politikā.

LeverX Vadības pienākums ir regulāri pārskatīt ESG Politiku, iekļaujot iespējamus jaunus organizatoriskus, ekoloģiskus un tirgus prasības, kā arī komunicēt to organizācijai un piedāvāt ieinteresētām pusēm jebkurā laikā.

Kompānijas definēti ESG mērķi atbilst šai Politikai, LeverX procesu modelei, katru gadu tiek pārskatīti no Vadības puses un atjaunoti atkarīgi no tās attīstības un vides. Līdzīgi, visi LeverX departamenti tieši vai netieši piedalās darbību ieviešanā un to monitoringā atbilstoši kompetenču jomai un to sakarību ar ekoloģisko, sociālo un pārvaldīšanas jautājumu svarīgiem aspektiem.

Katru gadu visa organizācija piedalās datu un progresa pierādījumu vākšanas procesā sakarā ar ESG, kas tiek atspoguļots Integrētā gadu pārskatā, kur darbības analīzes rezultāti tiek savākti katram ekonomiskam, ekoloģiskam, sociālām un pārvaldības aspektam.

Integrētais gada pārskats tiek publiskots.

Tās ir sagatavots saskaņā ar šo dokumentu standartiem un ir pārbaudāms katru gadu no LeverX ESG komandas puses.

card-1