main banner

POLITYKA ESG

CEL I ZAKRES STOSOWANIA

Zamiar

Dokument ten określa podstawowe wytyczne i kierunki działania dotyczące strategii ESG LeverX, które umożliwiają sformalizowanie i wdrożenie koncepcji ESG w ramach organizacji, jej komunikację z interesariuszami oraz postępującą systematyzację we wszystkich systemach i procesach operacyjnych Spółka.

Szereg zastosowań

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie firmy kontrolowane przez LeverX — LeverX i Emerline — i jest odpowiedzialna za cały jej zespół.

LeverX

Spółki, w których LeverX posiada lub może posiadać bezpośrednio lub pośrednio kontrolę, przy czym kontrola oznacza:

 • własność większości praw głosu
 • możliwość powoływania lub odwoływania większości członków Zarządu (lub równoważnego organu)
 • możliwość posiadania, na mocy jakichkolwiek umów zawartych z osobami trzecimi, większości praw głosu

Niniejsza Polityka jest zgodna i uzupełniana z wewnętrznymi regulacjami i politykami korporacyjnymi LeverX.

NASZE WARTOŚCI

logo

Niezawodność

Niezależnie od tego, na jakim etapie projektu dołączy grupa LeverX, zapewniamy wsparcie dla wielu obszarów i głęboko wnikamy w potrzeby przedsiębiorstwa naszego klienta. Od pierwszego dnia współpracy, cele i wartości naszego klienta są dla nas priorytetowe. Nasze przedsiębiorstwo zapewnia zatem pomyślne zakończenie projektu każdego klienta.
logo

Uczciwość i rzetelność

Działamy z honorem i przejrzyście, dostarczając aktualnych informacji o naszych działaniach i podejmując się zrealizować nasze obietnice. Nasza etyka przenika naszą całą organizację, i jest zgodna z polityką przestrzegania prawa przez nasze przedsiębiorstwo.
logo

Usługi oparte na doświadczeniu

LeverX posiada wieloletnie doświadczenie w dynamicznym rynku nowoczesnych technologii, inwestycji, dysponuje także profesjonalnym zespołem certyfikowanych doradców, inżynierów i innych pracowników. Jesteśmy gotowi zapewnić usługi nowoczesne, wysokiej jakości i zorientowane na klienta. Każdy projekt zostaje dokładnie zbadany przed wdrożeniem, zaś każdy etap obejmuje obszerne kontrole.
logo

Otwarta współpraca

Otwartość na nowe idee i innowacyjne podejścia do współpracy to organizacja wielobranżowych rozmów i sesji zespołowych. Wspieramy różnorodność, tworząc zespoły o odpowiednim doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach, mogących usprawnić rozwiązanie problemów i poprawić produktywność.
logo

Cel środowiskowy

Już posiadamy sprawny proces zdalnego świadczenia usług w celu ograniczenia naszych emisji węglowych i ochrony planety przed zniszczeniami środowiska i przed zmianami klimatycznymi. Będziemy w dalszym ciągu przyczyniać się do tworzenia zrównoważonej i pomyślnej przyszłości naszych klientów, ograniczając nasz wpływ na środowisko.

PODSTAWOWE ZASADY ESG

Polityka zdefiniowana w niniejszym dokumencie stanowi minimalne wymagania w zakresie kwestii związanych z ESG, które muszą spełnić wszystkie spółki działające pod parasolem LeverX.

Dyrektor naczelny każdej spółki LeverX musi zapewnić, że wewnętrzne regulacje są opracowywane i/lub dostosowywane zgodnie z niniejszą polityką i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Polityka ESG ma zastosowanie do wszystkich działań organizacji i we wszystkich krajach, w których działa ona zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Obejmuje cały cykl życia działalności LeverX i uzupełnia zobowiązanie spółek Grupy do przestrzegania wymogów ram prawnych w każdym kraju.

Niniejsza polityka jest realizowana w ramach następujących międzynarodowych standardów odniesienia, które również przyjmuje i przyjmuje jako ramy regulacyjne limitów, w ramach których prowadzona będzie działalność spółki:

 • Zasady ONZ Global Compact (UN Global Compact)
 • Zasady przewodnie dotyczące biznesu i praw człowieka (ONZ)
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju (ONZ)
 • Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatycznych
 • Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD)
 • Podstawowe zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)
 • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (OECD)
card-1

Zgodnie z tymi standardami, LeverX zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań, które dotyczą całej działalności Spółki.

Zgodnie z tymi standardami, LeverX uznaje trzy podstawowe zasady, które mają zastosowanie przekrojowe do wszystkich kierunków działania i zobowiązań i na których opiera się ich realizacja:

image

Edukacja

ggfdgdfgg

Ochrona i zachowanie środowiska, zachowanie terenów i ich bioróżnorodności, na których prowadzona jest działalność Spółki, wykorzystanie energii odnawialnej, łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju poprzez efektywne wykorzystanie zasobów.

Ochrona i zachowanie środowiska, zachowanie terenów i ich bioróżnorodności, na których prowadzona jest działalność Spółki, wykorzystanie energii odnawialnej, łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju poprzez efektywne wykorzystanie zasobów.

image

Równość płci

ggfdgdfgg

Ochrona i zachowanie równości płci, w ramach której wszystkie płcie LeverX mogą swobodnie realizować dowolną karierę, styl życia i umiejętności bez dyskryminacji. Ich prawa, możliwości i dostęp do społeczeństwa nie różnią się w zależności od płci. Spółka stara się unikać nierównowagi w Spółce i buduje warunki dla równości płci.

Ochrona i zachowanie równości płci, w ramach której wszystkie płcie LeverX mogą swobodnie realizować dowolną karierę, styl życia i umiejętności bez dyskryminacji. Ich prawa, możliwości i dostęp do społeczeństwa nie różnią się w zależności od płci. Spółka stara się unikać nierównowagi w Spółce i buduje warunki dla równości płci.

image

Partnerstwa dla celów

ggfdgdfgg

Identyfikacja interesariuszy organizacji z uwzględnieniem całego łańcucha wartości działalności, rozwój kanałów komunikacji i partycypacji oraz ich bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie w identyfikację istotnych aspektów i ocenę wyników – wszystko to, do czego można dążyć projekty mające na celu zwiększenie wykorzystania technologii wspomagających, w szczególności technologii informatycznych.

Identyfikacja interesariuszy organizacji z uwzględnieniem całego łańcucha wartości działalności, rozwój kanałów komunikacji i partycypacji oraz ich bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie w identyfikację istotnych aspektów i ocenę wyników – wszystko to, do czego można dążyć projekty mające na celu zwiększenie wykorzystania technologii wspomagających, w szczególności technologii informatycznych.

PODSTAWOWE ZASADY ESG

W oparciu o powyższe podstawowe zasady, LeverX określa następujące kierunki działania, w ramach których ujęte są strategiczne kierunki wypracowane przez Spółkę w celu osiągnięcia jej celów w zakresie zagadnień ESG.

POD TYM TEMATEM STRATEGICZNE OBSZARY ZAWARTE W ESG MASTER PLAN ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE:

1

Zarządzanie ludźmi:

“Zwiększanie talentów pracowników, bycie różnorodnym, integracyjnym i równym płci”

2

Uczciwość i przejrzystość:

“Pokazujemy kim jesteśmy, działamy uczciwie i przejrzyście”

3

Zrównoważony rozwój:

“Rozwój z długoterminowym zrównoważonym podejściem do środowiska”

W oparciu o zdefiniowane osie oraz poprzez rozwój linii strategicznych, LeverX przejmuje następujące zobowiązania, które z kolei przyczyniają się do realizacji różnych celów wyznaczonych w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) 4, 5, 17:

Wzmacnianie talentów pracowników, bycie zróżnicowanym, integracyjnym i równym płci

Dokument ten określa podstawowe wytyczne i kierunki działania dotyczące strategii ESG Grupy LeverX, które umożliwiają sformalizowanie i wdrożenie koncepcji ESG w ramach organizacji, jej komunikację z interesariuszami oraz postępującą systematyzację we wszystkich systemach i procesach operacyjnych Spółka.

 • Tworzenie i wspieranie wspólnej kultury korporacyjnej w Grupie
 • Promuj i wspieraj przyciąganie i zatrzymywanie talentów
 • Zdefiniuj i wdroż nasz program równości, różnorodności, integracji i równouprawnienia płci
 • Twórz i wspieraj możliwości zdobywania nowej wiedzy, podnoszenia umiejętności zawodowych
 • Szanuj zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników w ich miejscu pracy.

Działamy uczciwie i przejrzyście, pokazując kim jesteśmy

 • Działaj etycznie, z poszanowaniem standardów zgodności i regulacji
 • Zdefiniuj i wdroż nasz program równości, różnorodności, integracji i równości płci
 • Przyczyniaj się do inteligentnej cyfryzacji i poprawy środowiska IT dzięki wlaściwym rozwiązaniom
 • Zarządzaj ryzykami i szansami naszej działalności
 • Twórz i wspieraj silne relacje ze wszystkimi interesariuszami oraz sojusze ze stronami trzecimi, przyczyniaj się do ich rozwoju

Rozwój z długoterminowym zrównoważonym podejściem do ochrony środowiska

 • Zaplanuj i zarządzaj naszą strategią zrównoważonego rozwoju środowiska, angażuj ludzi, aby się do niej przyłączyli
 • Ograniczenie naszego wpływu na zmiany klimatyczne wewnątrz i na zewnątrz Grupy poprzez odpowiedzialne i obiegowe zarządzanie wykorzystaniem zasobów w ramach Grupy LeverX
 • Szanuj i minimalizuj nasz wpływ na naturalne przestrzenie i bioróżnorodność

Zdolność do wywierania wpływu na stosowanie polityki będzie się różnić w zależności od istniejącej zdolności zarządzania, a także od zainteresowanych stron zaangażowanych w każdy z istotnych aspektów.

Ponadto każda Jednostka Biznesowa i Obszar Funkcjonalny, we współpracy z Działem Marketingu LeverX jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich działań w celu przestrzegania zobowiązań określonych w niniejszej polityce, a także powiązanych procedur i przepisów.

ZATWIERDZENIE, MONITOROWANIE I KONTROLA

Jednym z obowiązków Rady Dyrektorów LeverX jest zatwierdzanie polityk korporacyjnych, a w konsekwencji Polityki ESG, a także wszelkich istotnych zmian w niej wprowadzonych.

Zespół Zarządzający LeverX zobowiązuje się do okresowego przeglądu Polityki ESG, dostosowując ją do nowych wymagań organizacyjnych, środowiskowych lub rynkowych, które mogą się pojawić, a także do komunikowania jej organizacji i udostępniania zainteresowanym stronom w każdej chwili.

Cele w zakresie ESG określone przez Spółkę są zgodne z niniejszą Polityką, zgodne z modelem procesowym Grupy LeverX, weryfikowane corocznie przez Zespół Zarządzający i aktualizowane zgodnie z ich ewolucją i środowiskiem. Podobnie wszystkie działy w Grupie LeverX uczestniczą bezpośrednio i pośrednio w realizacji działań i ich monitorowaniu, zgodnie z odpowiednią sferą kompetencji i jej związkiem z istotnymi aspektami w sprawach związanych z ESG.

Corocznie cała organizacja będzie zaangażowana w proces zbierania danych i dowodów postępu w obszarze ESG, które znajdują odzwierciedlenie w Zintegrowanym Raporcie Rocznym, w którym gromadzone są wyniki analizy wyników dla każdego z obszarów ekonomicznych, środowiskowych, społecznych oraz aspekty zarządzania.

Zintegrowany Raport Roczny ma charakter publiczny.

Jest przygotowywany zgodnie ze standardami takich dokumentów i może być co roku przeglądany przez zespół ESG LeverX.

card-1