main banner

ESG POLITIKA

TAIKYMO TIKSLAS IR APRĖPTIS

Tikslas
Šiame dokumente nustatomos pagrindinės „LeverX“ ESG strategijos gairės ir veiksmų kryptys, leidžiančios oficialiai įtvirtinti ir pritaikyti ESG koncepciją organizacijoje, informuoti apie ją suinteresuotąsias šalis ir palaipsniui ją susisteminti visose įmonės sistemose ir veiklos procesuose.
Taikymo aprėptis
Ši politika privalomai taikoma visoms „LeverX“ pavaldžioms įmonėms („LeverX“ ir „Emerline“) ir jos privalo laikytis visa komanda.
LeverX

Įmonės, kurias „LeverX“ tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba gali kontroliuoti; čia kontrolė reiškia:

 • daugumos balsavimo teisių turėjimą,
 • galimybę skirti arba atšaukti Direktorių valdybos (arba lygiaverčio organo) narių daugumą,
 • galimybę pagal su trečiosiomis šalimis sudarytus susitarimus išlaikyti daugumą balsavimo teisių.

Ši politika yra suderinta su „LeverX“ vidaus taisyklėmis ir įmonės politika bei ją papildo.

MŪSU VĒRTĪBAS

logo

Uzticība

Neatkarīgi no projekta, kurā piedalās LeverX, mēs nodrošinām šķērsgriezuma atbalstu un dziļu iegremdēšana mūsu klientu biznesa vajadzībās. No pirmās sadarbības dienas, mēs uztveram mūsu klientu mērķus un vērtības kā savas prioritātes. Tādejādi mūsu kompānija nodrošina veiksmīgu projekta pabeigšanu katram klientam.

logo

Godprātība un taisnīgums

Mēs darbojamies godprātīgi un pārredzami, nodrošinot atjaunoto informāciju sakarā ar mūsu darbībām un izpildot savus solījumus. Mūsu ētiska kultūra caurvij visu mūsu organizatorisku ekosistēmu un atbilst mūsu kompānijas atbilstības politikām.

logo

Pieredzei priekšroka

LeverX ir ilggadīga pieredze dinamiskajā augsto tehnoloģiju tirgū, investīcijās un profesionāļu komanda, kas sastāv no sertificētiem konsultantiem, inženieriem un citiem darbiniekiem. Esam gatavi nodrošināt modernus augstas kvalitātes un uz klientiem orientētus pakalpojumus. Katrs projekts tiek pamatīgi izskatīts pirms palaišanas un testēts katrā posmā pirms palaišanas.

logo

Atklāta sadarbība

Esam atklāti jaunām idejām un inovatīvai pieejai pie biznesa sadarbības, mēs organizējām starpfunkcijas komandu diskusijas un grupu apmaiņu ar idejām. Mēs atbalstam daudzveidību, veidojot komandu pieredzi, zināšanas un iemaņas, lai paātrinātu problēmu atrisināšanu un palielinātu produktivitāti.

logo

Iedarbības zonas apkārtējā vidē

Mēs jau nodrošinājām plūstošu attālināto pakalpojumu sniegšanas procesu, lai samazinātu mūsu oglekļu emisijas un pasargātu mūsu planēti no apkārtējās vides stāvokļa pasliktināšanas un klimata pārmaiņām. Mēs turpināsim veidot ilgtspējīgu un plaukstošu biznesu, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.

ESG PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Šioje politikoje yra pateikti minimalūs su ESG susiję reikalavimai, kurių turi laikytis visos „LeverX“ įmonės.

Kiekvienos „LeverX“ įmonės vadovas privalo užtikrinti, kad vidaus taisyklės būtų parengtos ir (arba) pritaikytos pagal šią politiką ir visus galiojančius teisės aktus.

ESG politika taikoma visai organizacijos veiklai ir visose šalyse, kuriose ji vykdo tiesioginę ir netiesioginę veiklą. Ji apima visą „LeverX“ veiklos ciklą ir papildo grupės įmonių įsipareigojimą laikytis kiekvienos šalies įstatymų.

Ši politika įgyvendinama pagal toliau nurodytus tarptautinius standartus, kurių Įmonė įsipareigoja jų laikytis kaip teisės aktų, pagal kuriuos turi būti vykdoma įmonės veikla.

 • Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principai (JT pasaulinis susitarimas)
 • Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai
 • Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai
 • Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos
 • Darbo grupė su klimatu susijusių finansinių ataskaitų informacijos atskleidimo klausimai (TCFD)
 • Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindiniai darbo principai
 • EBPO gaires daugiašalėms įmonėms (EBPO)
card-1

„LeverX“ įsipareigoja laikytis visų šiuose standartuose nurodytų reikalavimų, kurie taikomi visai Įmonės veiklai.

Vadovaudamasi šiais standartais, „LeverX“ visoms veiklos kryptims ir įsipareigojimams taiko tris pagrindinius principus:

image

Švietimas

ggfdgdfgg

Aplinkos apsauga ir jos išsaugojimas; teritorijų, kuriose vykdoma Įmonės veikla, ir jų biologinės įvairovės išsaugojimas; atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas; klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jo; darni plėtra efektyviai naudojant išteklius.

Aplinkos apsauga ir jos išsaugojimas; teritorijų, kuriose vykdoma Įmonės veikla, ir jų biologinės įvairovės išsaugojimas; atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas; klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jo; darni plėtra efektyviai naudojant išteklius.

image

Lyčių lygybė

ggfdgdfgg

Lyčių lygybės apsauga ir išsaugojimas: visi, dirbantys „LeverX“, turi vienodas galimybes siekti karjeros, gali laisvai ir nediskriminuojamai rinktis gyvenimo būdą ir naudotis galimybėmis. Jų teisių, galimybių ir socialinio gyvenimo neriboja lytis. Įmonė siekia užtikrinti pusiausvyrą Įmonėje, todėl sudaro sąlygas lyčių lygybei.

Lyčių lygybės apsauga ir išsaugojimas: visi, dirbantys „LeverX“, turi vienodas galimybes siekti karjeros, gali laisvai ir nediskriminuojamai rinktis gyvenimo būdą ir naudotis galimybėmis. Jų teisių, galimybių ir socialinio gyvenimo neriboja lytis. Įmonė siekia užtikrinti pusiausvyrą Įmonėje, todėl sudaro sąlygas lyčių lygybei.

image

Partnerystė siekiant tikslų

ggfdgdfgg

Organizacijos suinteresuotųjų šalių nustatymas, atsižvelgiant į visą veiklos vertės grandinę, ryšių ir dalyvavimo kanalų kūrimas, jų tiesioginis ir netiesioginis dalyvavimas nustatant esminius aspektus ir vertinant veiklos rezultatus – viskas, kas galėtų būti skirta projektams, kuriais siekiama pagerinti įgalinančių technologijų, ypač IT technologijų, naudojimą.

Organizacijos suinteresuotųjų šalių nustatymas, atsižvelgiant į visą veiklos vertės grandinę, ryšių ir dalyvavimo kanalų kūrimas, jų tiesioginis ir netiesioginis dalyvavimas nustatant esminius aspektus ir vertinant veiklos rezultatus – viskas, kas galėtų būti skirta projektams, kuriais siekiama pagerinti įgalinančių technologijų, ypač IT technologijų, naudojimą.

ESG PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Remdamasi pirmiau išvardintais pagrindiniais principais, „LeverX“ apibrėžia veiklos kryptis, pagal kurias nustatomos strateginės kryptys, kurias Įmonė parengė siekdama įgyvendinti savo su ESG susijusius tikslus.

ESG PAGRINDINIAME PLANE NURODYTOS STRATEGINĖS SRITYS:

1

Žmonių valdymas:

„Darbuotojų talentų skatinimas, įvairovė, įtrauktis ir lyčių lygybė“.

2

Sąžiningumas ir skaidrumas:

„Parodyti, kas mes esame, veikti sąžiningai ir skaidriai“.

3

Tvari plėtra:

„Augame laikydamiesi ilgalaikių tvarių aplinkosaugos principų“.

Remdamasi nustatytomis kryptimis ir plėtodama strategines kryptis, „LeverX“ prisiima toliau nurodytus įsipareigojimus, kurie savo ruožtu padeda siekti įvairių Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT) (4, 5, 17):

Darbuotojų talentų skatinimas, įvairovė, įtrauktis ir lyčių lygybė

Šiame dokumente nustatomos pagrindinės „LeverX“ ESG strategijos gairės ir veiksmų kryptys, leidžiančios oficialiai įtvirtinti ir pritaikyti ESG koncepciją organizacijoje, informuoti apie ją suinteresuotąsias šalis ir palaipsniui ją susisteminti visose įmonės sistemose ir veiklos procesuose.

 • Kurti ir palaikyti bendrą kultūrą visose grupės įmonėse.
 • Skatinti talentų pritraukimą ir jų išlaikymą.
 • Apibrėžti ir vykdyti lygybės, įvairovės, įtraukties ir lyčių lygybės programą.
 • Kurti galimybes įgyti naujų žinių, tobulinti profesinius įgūdžius.
 • Gerbti ir saugoti savo darbuotojų sveikatą ir gerovę darbo vietoje.
Parodyti, kas mes esame, veikti sąžiningai ir skaidriai
 • Elgtis etiškai, laikytis atitikties ir reguliavimo standartų.
 • Apibrėžti ir vykdyti lygybės, įvairovės, įtraukties ir lyčių lygybės programą.
 • Prisidėkite prie pažangaus skaitmeninimo ir IT aplinkos gerinimo naudojant aukštos kokybės sprendimus.
 • Valdyti mūsų veiklos rizikas ir galimybes.
 • Kurti ir palaikyti tvirtus santykius su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir trečiosiomis šalimis, prisidėti prie jų augimo.
Augame laikydamiesi ilgalaikių tvarių aplinkosaugos principų
 • Planuoti ir valdyti aplinkos apsaugos tvarumo strategiją, įtraukti į ją žmonių.
 • Mažinti mūsų veiklos poveikį klimato kaitai tiek grupės viduje, tiek už jos ribų, atsakingai ir žiediniu principu naudoti išteklius.
 • Mažinti mūsų poveikį laukinei gamtai ir biologinei įvairovei ir ją gerbti.

Nukrypimas nuo politikos taikymo priklausys nuo esamų valdymo galimybių ir nuo suinteresuotųjų šalių, susijusių su kiekvienu esminiu aspektu. Be to, kiekvienas verslo vienetas ir funkcinė sritis,

kartu su „LeverX“ rinkodaros skyriumi, yra atsakingi už atitinkamų veiksmų įgyvendinimą laikantis šioje politikoje apibrėžtų įsipareigojimų, konkrečių susijusių procedūrų ir reglamentų.

PATVIRTINIMAS, STEBĖJIMAS IR KONTROLĖ

Viena iš „LeverX“ direktorių valdybos pareigų – tvirtinti įmonės politiką, taigi ir ESG politiką, taip pat visus esminius jos pakeitimus.

„LeverX“ vadovybė įsipareigoja periodiškai peržiūrėti ESG politiką, pritaikyti ją prie naujų organizacinių, aplinkosaugos ar rinkos reikalavimų, apie pakeitimus informuoti organizaciją ir užtikrinti, kad su šia politika galėtų susipažinti suinteresuotosios šalys.

Įmonės apibrėžti ESG tikslai yra suderinti su šia politika, „LeverX“ procesų modeliu, juos kasmet peržiūri vadovybė ir atitinkamai atnaujina. Visi „LeverX“ padaliniai tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauja įgyvendinant veiksmus ir vykdant jų stebėseną pagal savo atitinkamą kompetenciją ir ryšį su esminiais su ESG susijusiais aspektais.

Kasmet visa organizacija rinks duomenis ir įrodymus apie pažangą siekiant ESG tikslų.Šie duomenys ir įrodymai bus įtraukti į integruotąją metinę ataskaitą, kurioje taip pat bus pateikiami veiklos rezultatai ekonomikos, aplinkosaugos, socialinėje ir valdymo srityse.

Integruotoji metinė ataskaita yra vieša.

Ji parengiama pagal ataskaitų rengimo standartus ir kasmet peržiūrima „LeverX“ ESG komandos.

card-1