main banner

SAP EHS Wdrożenie Rozwiązań BHP w Przedsiębiorstwie Transportu Kolejowego

Zespół LeverX wdrożył kilka modułów SAP EHSM jako Sustainability Solutions, aby zapewnić bezpieczeństwo na różnych poziomach. Dodatkowo przeprowadzono integrację aplikacji Fiori do zarządzania opieką medyczną pracowników.

Spis treści:

Zespół LeverX wdrożył kilka modułów SAP EHSM w ramach rozwiązań zrównoważonego rozwoju zapewniających bezpieczeństwo na różnych poziomach oraz aplikację Fiori do zarządzania stanem zdrowia pracowników.

Klient

Informacje o Kliencie

Klient jest międzynarodowym dostawcą usług z zakresu mobilności i logistyki, prowadzącym działalność na całym świecie i zatrudniającym ponad 300 000 pracowników.

Wyzwanie

Celem klienta było zapewnienie pracownikom środowiska dbającego o ich zdrowie i bezpieczeństwo. W tym celu należało zmodernizować stare technologie do umawiania wizyt lekarskich pracowników w środowisku Occupation Health. Konieczne było również usprawnienie procesów oceny ryzyka oraz zarządzania chemikaliami i bezpieczeństwem, aby zapobiec wystąpieniu zagrożeń.

Rozwiązanie

Zespół LeverX opracował kilka samodzielnych aplikacji dla klienta, a także wprowadził szereg rozszerzeń i poprawek dla istniejących funkcji w ramach rozwiązań SAP EHS.

Opis rozwiązania

Leverx wspiera firmy i organizacje w podejmowaniu złożonych wyzwań współczesnego świata biznesu. Każdy z naszych partnerów jest doświadczonym, innowacyjnym i uznanym liderem w swojej dziedzinie.

Rozwiązanie 1 – Aplikacja Fiori do badań lekarskich pracowników

Wdrożenie nowej aplikacji Fiori do umawiania wizyt lekarskich dla pracowników.

W obszarze Occupational Health stosowane było standardowe narzędzie do planowania wizyt lekarskich oparte na starych technologiach. Wyzwanie polegało na zintegrowaniu części starych procesów i tabel baz danych z wymaganiami klienta. Na przykład, kalendarz Fiori wymagał zaktualizowania tak, aby wyświetlał dostępne i niedostępne dni w kolorze odpowiednio zielonym i czerwonym. Oprócz tego miał on proponować pierwszy dostępny przedział czasowy w wybranej dacie dla nowego spotkania.  

Prace przy tej części projektu prowadził zespół czterech ekspertów z ramienia LeverX: team lead, scrum master oraz trzech deweloperów.

Zakres projektu: 

 • Wdrożenie narzędzia CDS Views, które wyświetla wszystkie usługi medycznych i wizyty lekarskie;
 • Wdrożenie logiki do tworzenia/usuwania wizyt i sugerowania odpowiednich przedziałów czasowych dla wizyt;
 • Wdrożenie kalendarza planowania Fiori;
 • Wdrożenie koncepcji autoryzacji;
 • Wdrożenie wiadomości e-mail z załącznikami PDF wysyłanych do przełożonych pracowników z informacjami o wynikach wizyt lekarskich.

Rozwiązanie 2 – Nowa metoda analizy do oceny ryzyka w środowisku pracy

Wdrożenie nowej metody analizy w celu oceny poziomów ryzyka w miejscu pracy w ramach standardowego procesu oceny ryzyka. Nowa metoda analizy opiera się na prostym systemie kontroli substancji niebezpiecznych w miejscu pracy (EMKG) opracowanym przez Niemiecki Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA).

Prace przy tej części projektu prowadził zespół trzech ekspertów z ramienia LeverX: team lead, scrum master oraz dwóch deweloperów.

Zakres projektu:

 • Rozszerzenie standardowego obiektu biznesowego (jednostki technicznej SAP, reprezentującej artefakt, taki jak substancja chemiczna lub lokalizacja itp) o nowe elementy;
 • Tworzenie tabel bazy danych w celu dostosowania wartości zgodnie z EMKG;
 • Wdrożenie logiki obliczania poziomu ryzyka w ramach standardowego procesu oceny ryzyka.

Rozwiązanie 3 – Zarządzanie materiałami niebezpiecznymi i danymi o bezpieczeństwie produktów

Wdrożenie rozwiązania, które przesyła dane dotyczące substancji chemicznych oraz arkusze danych o bezpieczeństwie produktu z zasobów zewnętrznych do bazy danych klienta. Zespół LeverX dostosował również format danych o substancjach chemicznych z zewnętrznego źródła bazy danych API do modelu przechowywania danych po stronie klienta.

Konieczne były dalsze prace deweloperskie. Celem było powiadamianie odpowiedzialnych osób w przypadku wykrycia niebezpiecznych warunków. Przykładami takich warunków są: 

 • Najwyższe dopuszczalne stężenie chemikaliów i niebezpiecznych składników na stanowisku pracy zostało obniżone w nowej wersji chemikaliów.
 • Atrybuty chemikaliów, takie jak klasy zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia itp. zmieniają się w nowej wersji chemikaliów w porównaniu z ich poprzednią wersją.

Prace przy tej części projektu prowadził zespół trzech ekspertów z ramienia LeverX: team lead, scrum master oraz dwóch deweloperów.

Zakres projektu:

 • Analiza logiki biznesowej i technicznej odpowiednich obiektów biznesowych;
 • Określenie wymaganego formatu danych;
 • Tworzenie nowych tabel definiowanych przez użytkownika, tabel mapujących;
 • Wdrożenie logiki tworzenia i aktualizacji atrybutów obiektów biznesowych za pomocą wartości pochodzących z interfejsu API;
 • Generowanie wiadomości e-mail do osób odpowiedzialnych, jeśli najwyższe dopuszczalne stężenia niebezpiecznych składników chemikaliów zostały obniżone w nowej wersji chemikaliów;
 • Generowanie wiadomości e-mail do osób odpowiedzialnych, jeśli atrybuty chemiczne (np. klasy zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia itp.) ulegają zmianie w nowej wersji substancji chemicznej w porównaniu z jej poprzednią wersją.

Rozwiązanie 4 – Rozszerzenia i nowe funkcje dla rozwiązań EHS

Opracowanie nowych funkcji dla istniejących niestandardowych rozwiązań aplikacyjnych i dostosowanie standardowych aplikacji do potrzeb klienta w różnych podobszarach SAP EHS, takich jak Hazardous Substance Management, Incident Management, Risk Management i Occupational Health. Cel: udoskonalenie i rozszerzenie zarówno istniejących standardów, jak i aplikacji i procesów niestandardowych.

Prace przy tej części projektu prowadził zespół dwóch deweloperów z ramienia LeverX.

Zakres projektu:

 • Wdrożenie logiki do generowania etykiet chemicznych w edytowalnym formacie, w tym programistyczne modyfikowanie niestandardowych części XML szablonów Microsoft Word;
 • Rozszerzenie standardowych przepływów pracy w ramach procesu zatwierdzania oceny ryzyka i procesu powiadamiania o incydentach;
 • Rozszerzenie interfejsu chemicznego, który pobiera dane z zewnętrznego źródła i aktualizuje powiązane modele danych SAP;
 • Rozszerzenie rozwiązań związanych z corocznymi badaniami lekarskimi pracowników;
 • Rozszerzenie standardowych aplikacji do zarządzania Safety Instructions dla chemikaliów, sprzętu i zagrożeń biologicznych oraz odpowiednimi dokumentami PDF.

Kluczowe funkcjonalności

Kalendarz wizyt lekarskich

Opracowanie aplikacji Fiori umożliwiającej zarządzanie wizytami lekarskimi dla pracowników w różnych centrach medycznych.

Nowa metoda analizy ryzyka

Ta nowa metoda jest dostępna w standardowej aplikacji SAP EHS "Manage Risk Assessment Projects" i służy do oceny poziomu ryzyka związanego z zagrożeniem w danej lokalizacji.

Interfejs chemiczny

Program, który przesyła dane chemiczne z zewnętrznego zasobu do bazy danych klienta.  

top-sap-company-2023

TOP SAP Company

SAP Environment, Health, and Safety Management
Postaw na zgodność z wymogami w zakresie ochrony środowiska i BHP z wykorzystaniem SAP EHS. Zapewnij zrównoważone i odpowiedzialne podejście biznesowe przy wsparciu LeverX.
DO DZIEŁA

Stack technologiczny, który wykorzystaliśmy

Zawsze, gdy jest to możliwe, zespół LeverX wybiera najnowsze technologie. Do opracowania nowej aplikacji wykorzystaliśmy Fiori. Pozostałe technologie zostały dobrane do potrzeb klienta.

 • SAP FIORI
 • SAP GUI
 • S/4HANA ANALYTICS
 • SAP BUSINESS WORKFLOW
 • WEBDYNPRO (FPM, FBI)
 • ADOBE PDF FORMS
 • SAP EMAILS, EMAIL TEMPLATES
 • ENHANCEMENT TECHNOLOGIES
 • ABAP OO, ABAP
 • XML

Rezultaty

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom SAP EHS kalendarz wizyt lekarskich wspiera działania klienta w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników.

Metoda analizy ryzyka jest jednym z kroków wykorzystywanych do oceny poziomów ryzyka w danej lokalizacji, w której stosowane są niebezpieczne chemikalia. Dzięki niej i innym metodom analizy klient otrzymuje przegląd poziomów ryzyka w konkretnej lokalizacji dla osób odpowiedzialnych.

Interfejs chemiczny jest jednym z podstawowych rozwiązań dla klienta w obszarze Hazardous Substance Management. Opracowany program jest głównym źródłem, z którego klient uzyskuje dane dotyczące chemikaliów, takie jak klasy zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, niebezpieczne składniki, właściwości fizyczne i chemiczne, środki pierwszej pomocy i przeciwpożarowe, lokalne informacje regulacyjne itp. Później te dane są wykorzystywane w innych rozwiązaniach, np. w analizie ryzyka czy instrukcjach bezpieczeństwa chemicznego.

WIĘCEJ STUDIÓW PRZYPADKU